Đi ô chẳng biết cầm ô,
Thà rằng đội váy bà đồ cho xong.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001