Điểu đậu vườn thị, thỏ luỵ vườn trâm,
Thương em tiếng nói trăm năm cũng còn.


Khảo dị:
Điểu đậu vườn thị, thỏ luỵ vườn trâm,
Thương em tiếng nói trăm năm vẫn còn.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001