Điếu say điếu bổ điếu lăn,
Anh thương em mãi mãi như ăn phải bùa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001