Điếu này là điếu của ai?
Anh tông cái điếu có bài thơ tiên.
Điếu này thục nữ thuyền quyên,
Điếu này anh để kết duyên với nàng.
Điếu này đáng giá lạng vàng,
Điếu này anh chỉ cho nàng ăn chung.
Bây giờ kỳ ngộ tương phùng,
Thì em dịch lại hút cùng với anh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001