Điếu cang thường ai dứt mối lìa tơ,
Chém nhau đàng sống, lưỡi giơ lên trời.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001