Đem chuông đi đấm nước người,
Đem gà đi chọi những nơi anh hùng.
Những nơi chả đáng chả thông,
Cho nên vàng chả đổ đồng với thau.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001