Đem chuông đi đấm nước người,
Đấm cho nó bục mà lôi nó về.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001