Đem chuông đi đánh nước người,
Chẳng kêu cũng nện vài hồi lấy danh.
Đem chuông đi đánh nước người,
Chẳng kêu tôi vác chuông tôi tôi về.


Khảo dị:
Đem chuông đi đấm nước người,
Chẳng kêu cũng đấm ba hồi lấy danh.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)