Đem đờn ra khảy vườn chay,
Khảy đôi ba tiếng hoạ may gặp chàng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001