Đau tương tư uống nước bạc trăm,
Không thấy người nghĩa tới thăm chút nào.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001