Đau bụng lấy bụng mà chườm,
Nhược bằng chẳng khỏi, hoắc hương với gừng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001