Đau đẻ cũng phải xúc than,
Đẻ rơi cũng mặc, kêu van cũng lờ.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)