Đa tình thì vướng nợ tình,
Trách người đã vậy, trách mình sao đây.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001