Đừng về đường ấy cho xa,
Đi về Cổ Điển với ta cho gần.
Cổ Điển sẳn cầu rửa chân,
Có ao tắm mát lại gần giếng khơi.
Muốn ăn cơm trắng cá trôi,
Thì về Cổ Điển buôn nồi cùng anh.
Muốn ăn cơm trắng canh cần,
Thì về Cổ Điển sắm cân buôn nồi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001