Đừng tin cái bụng đờn bà,
Chỉ treo gươm tuệ nó sáng loà tợ châu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001