Đừng tham quần hồ áo cánh làm chi,
Quần hồ áo cánh có khi ăn mày.
Lơ thơ như chúng anh đây,
Tuy rằng rách rưới, có ngày ăn chơi.


Khảo dị:
Quần hồ áo cánh làm chi,
Quần hồ áo cánh có khi ăn mày.
Xuềnh xoàng như chúng em đây,
Bồ nâu áo vá có ngày làm nên.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001