Đừng tham nhà ngói bức bàn,
Nhà tranh quét sạch thanh nhàn thì hơn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001