Đừng tham nón tốt, dột mưa,
Tham con người đẹp mà thưa việc làm.


Khảo dị:
Đừng ham nón tốt dột mưa,
Đừng ham người tốt mà thưa việc làm.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001