Đừng tham của rẻ, của ôi,
Những của đầy nồi là của chẳng ngon.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)