Đừng thấy miếu rách mà khinh,
Miếu rách mặc miếu, thần linh hãy còn.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)