Đừng thấy em bé mà chòng,
Ngày sau em lớn phải lòng em ngay.
Anh đứng đầu ngõ, anh cắn móng tay,
Lấy được gái này đất lở trời long.
Tiền thời lấy thúng mà đong,
Bạc thời xếp núi chưa mong gái này.


Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006