Đừng nài lương giáo khác dòng,
Vốn đều con cháu Lạc Hồng khi xưa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001