Đừng lo cái áo cụt tay,
Miễn trời ngó lại vá may mấy hồi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001