Đừng chê tôi xấu, tôi già,
Tôi đi bán thị mọi bà, mọi hôn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001