Đừng chê em xấu, em đen,
Vốn em ở đất đồng quen ba mùa.
Tháng tư cấy trộm tua rua,
Tháng sáu cấy mùa, tháng chạp cấy chiêm.
Một năm ba vụ cấy liền,
Còn gì má phấn, răng đen hỡi chàng.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006