Đừng có chết mất thì thôi,
Kìa như cái cóc bôi vôi lại về.


Khảo dị:
Hễ mà chết mất thời thôi,
Sống thì như cóc bôi vôi lại về.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001