Đừng có chết mất thì thôi,
Sống thì có lúc no xôi, chán chè.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)