Đừng có chắc lắm ai ơi,
Biết đâu thương hải là nơi tang điền.


Thương hải, tang điền: do câu “Thương hải biến vi tang điền”, nghĩa là biển xanh biến thành ruộng dâu, nói về những sự đổi thay lớn trong xã hội và tự nhiên.

Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001