Đừng còn ỷ sắc khoe hương,
Dây chìu trên động cũng có khi vương quết trầu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001