Đừng đi đường ấy mà xa,
Có về Don Thượng với ta thì về?
Don Thượng có sập nằm kề,
Ở đây có bãi phù sa mầu mỡ, tươi tốt,
Có sông tắm mát lại kề gò dâu.
Cùng về Don Thượng với nhau,
Vui nghề canh cửi, hái dâu chăn tằm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001