Đứt tay một chút còn đau,
Huống chi nhân ngãi lìa nhau không đành.


Khảo dị:
Đứt tay một chút còn đau,
Huống chi nhân nghĩa lìa sao cho đành.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001