Đứt dây nên gỗ mới chìm,
Bởi anh ở bạc, em tìm nơi xa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001