Đứng xa thấy dạng em cười,
Cũng bằng vàng chín vàng mười trao tay.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001