Đứng xa nghe tiếng em hò,
Cách sông cũng lội, cách đò cũng qua.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001