Đứng xa nghe mái chèo giục thúc,
Ghé mắt lại thấy gió giục buồm lay.
Chạnh lòng nhớ tới niềm tây,
Hỏi người ân cựu có nhớ nghĩa này cho không?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001