Đứng xa coi thể là tiên,
Lại gần nứt niểng như niền cối xay.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001