Đứng hòn Chồng trông sang hòn Yến
Lên Tháp Bà, về viếng Sinh Trung
Giang sơn cẩm tú trập trùng
Vì ai sông Nhị núi Nùng phân li


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001