Đứng bên ni thấy chiếc thuyền năm ván
Ngóng sang bên kia, thấy chiếc quán năm gian
Thuyền năm ván đang đợi người thương nhớ
Quán năm gian đang đợi người nhớ thương
Một em nói rằng thương
Hai em nói rằng nhớ
Trách ông trời làm lỡ duyên anh
Anh ngồi gốc cây chanh
Anh đứng cội cây dừa
Nước mắt anh nhỏ như mưa
Ướt một cái quần cái áo
Cái quần anh vắt chưa ráo
Cái áo anh vắt chưa khô
Thầy mẹ anh gả bán nơi mô
Tiếc công anh lặn suối giang hồ
Trời cao anh kêu không thấu
Đất rộng anh kêu nỏ thông
Những người bòn của bòn công
Na mô a di đà Phật, anh phủi tay không anh về


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001