Đứng bên ni sông ngó bên tê sông, thấy đông như hội
Buồn sự tình tôi muốn lội sang sông
Đờn ai lên dây cho đúng bực, để sáo tôi xướng cùng đặng không?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001