Đứng bên ni sông ngó bên tê sông, người đông như hội
Bực mình thiếp cũng muốn lội sang sông
Nhưng sợ sông dài hơi ngắn, e không gặp chàng


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001