Đứng bên ni sông, lòng trông vời vợi
Qua khỏi sông rồi gặp hội đờn ca
Tử Kỳ lại gặp Bá Nha
Đờn ơi lên dây cho đúng bực, để sáo hoà đôi câu


Khảo dị:
Đứng bên ni sông, lòng trông vời vợi
Qua khỏi sông rồi gặp hội đờn ca
Tử Kỳ lại gặp Bá Nha
Đờn anh lên dây đúng bực, sao sáo em chưa hoà rứa em?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001