Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát
Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng, cũng bát ngát mênh mông
Thân em như chẹn lúa đòng đòng
Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai


Khảo dị:
Đứng bên đồng ngó sang bên ni đồng, bát ngát mênh mông
Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng, bát ngát mênh mông
Thân em như cây lúa trĩu bông
Ngả nghiêng
dưới ngọn nắng hồng buổi mai
Em đứng bên ni đồng
Em
ngó bên tê đồng
Em thấy lúa vàng
mênh mông bát ngát
Em đứng bên tê đồng
Em
ngó bên ni đồng
Em thấy lúa vàng
bát ngát mênh mông
Thân em như lúa trĩu bông
Ngả nghiêng
dưới ngọn nắng hồng buổi mai
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009