Đứng bên Vĩnh An ngó sang Thuỷ Ban
Sông dài cát trắng, về thẳng cửa Tùng
Chàng ơi thương lấy thiếp cùng
Gái thuyền quyên lỡ lứa, trai anh hùng lỡ đôi


Vĩnh An, Thuỷ Ban, cửa Tùng là các địa điểm thuộc tỉnh Quảng Trị.

Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001