Đức Thọ gạo trắng nước trong,
Ai về Đức Thọ thong dong con người.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)