Đứa nào có tội thời lo,
Có tờ ông cống gửi cho thầy đồ.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001