Đục thì cũng nước giữa dòng,
Dù trong leo lẻo cũng nước trong đồng chảy ra.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001