Đục nước thời mới béo cò,
Trong như giá lọc cò mò vào đâu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001