Đục đến chạm, thì chạm đến khăng,
Đòn đánh lý trưởng thì văng cả làng.


Khảo dị:
Đục đến chạm, chạm đến săng,
Đòn đánh lý trưởng thì vang cả làng.
Dùi đánh đục thì dùi đánh săng,
Đánh đòn
lý trưởng thì văng cả làng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001