Đợi lệnh song thân, em phải hết lòng hết dạ,
Sống quyết một lời, anh sẽ cậy mai dong.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001