Đợi lâu cá chẳng ăn mồi
Anh móc vào con tôm bạc, con cá lần hồi cũng mắc câu


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001